بزرگراه شهید نجفی رستگار (دولت آباد) 96/12/13

پل های ثامن 96/02/06

بزرگراه شهید نجفی رستگار (دولت آباد) 96/02/06

بزرگراه شهید نجفی رستگار (دولت آباد) و پل های ثامن 95/10/25

بزرگراه شهید نجفی رستگار 95/08/23

بزرگراه نجفی رستگار (دولت آباد) 95/05/02

بازدید قائم مقام و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه بزرگراه نجفی رستگار (دولت آباد) 95/02/06

برگزاری نشست مربوط به احداث آزادراه شهید شوشتری 94/11/14

بزرگراه نجفی رستگار (دولت آباد) 94/03/09