بازسازی ساختمان شماره 2 شهرداری تهران 94/04/13

بازدید مهندس جاوید(معاون فنی و عمرانی شهردار) از ساختمان شماره 2 شهرداری تهران 94/02/15

بازسازی ساختمان شماره 2 شهرداری تهران در خیابان خیام 94/01/18