آغاز بهره برداری رسمی از ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی 97/07/28
ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و تقاطع غیرهمسطح ارتش - صیاد شیرازی 97/07/23
ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی 97/07/15
اجرای عملیات آسفالت در پروژه ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی 97/07/08
ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و تقاطع غیرهمسطح ارتش - صیاد شیرازی 97/07/07
ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و تقاطع غیرهمسطح ارتش - صیاد شیرازی 97/06/12
ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و تقاطع غیرهمسطح ارتش - صیاد شیرازی 97/06/06
ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و تقاطع غیرهمسطح ارتش - صیاد شیرازی 97/05/30
ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و تقاطع غیرهمسطح ارتش - صیاد شیرازی 97/05/15
آماده سازی رمپ راستگرد غرب به جنوب تقاطع غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه امام علی 97/03/27
رمپ راستگرد غرب به جنوب تقاطع غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه امام علی 97/03/20
پل دسترسی از بزرگراه امام علی به سمت غرب بلوار ارتش 97/03/20

رمپ راستگرد غرب به جنوب تقاطع غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه امام علی 97/03/12

امتداد شمالی بزرگراه صیاد شیرازی 97/03/06

تقاطع های غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 97/02/31

تقاطع های غیرهمسطح بزرگراه های ارتش ، امام علی و صیاد شیرازی 97/01/29

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 96/10/11

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 96/08/24

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 96/07/12

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 96/04/31

افتتاح 4 فاز از پروژه تقاطع های غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی 96/03/27

تقاطع بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 96/03/02

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 96/03/02

تقاطع بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 96/02/31

تقاطع بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 96/01/16

تقاطع بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 95/12/08

تقاطع بزرگراه های ارتش - امام علی 95/09/03

پل دور برگردان غرب به غرب بلوار ارتش 95/08/04

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 95/07/11

پل دوربرگردان غرب به غرب بلوار ارتش 95/07/07

تقاطع بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 95/05/04

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 95/03/25

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 95/02/26

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی - صیاد شیرازی 95/01/28

بهره برداری از پل های تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی و شهید صیاد شیرازی 94/11/14

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های ارتش - امام علی 94/10/14

تقاطع بزرگراه های ارتش - امام علی 94/08/30

تقاطع بزرگراه صیاد شیرازی با خیابان ولیعصر (اراج) 94/07/14

تقاطع بزرگراه های ارتش - امام علی 94/07/11

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های امام علی - ارتش - صیادشیرازی 94/05/05

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های امام علی - ارتش 94/03/31

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های امام علی - ارتش 93/12/12

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های امام علی - ارتش 93/10/20