احداث بزرگراه شهید بروجردی 98/05/14
آغاز عملیات اجرایی زیرگذر میدان جانبازان 98/01/21
احداث بزرگراه شهید بروجردی 97/08/28
احداث بزرگراه شهید بروجردی 97/08/14

احداث بزرگراه بروجردی و تقاطع های مربوطه 97/02/11

بزرگراه بروجردی 96/07/02

بزرگراه بروجردی - پل میرزایی 95/06/31

بزرگراه بروجردی - پل کن 95/06/31

بزرگراه بروجردی 93/10/22