05/20/2018 - يكشنبه 30 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها

شرح وظایف

راهبری و نظارت بر عملکرد شرکتها و سازمانهای تابعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به عهده اداره نظارت فنی و تخصصی شرکتها و سازمانهای اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و مناطق می باشد و بشرح ذیل تعریف شده است:

1. بررسی و اعلام نظر در مورد بودجه عمرانی و پروژه های اجرایی
2. بررسی و اعلام نظر در مورد قراردادهای پروژه ها
3. بازدید و نظارت عالیه پروژه ها در دست اجرا
4. بررسی نتایج آزمایشات (شیتهای آزمایشگاهی)و در صورت لزوم مکاتبه و پیگیری موارد دارای نتایج خارج از مشخصات فنی
5. برگزاری جلسات راهبری و هماهنگی به منظور رفع موانع اجرایی و تعامل با مناطق
6. پیگیری وظایف مصرح شرکتها و سازمانها در برنامه پنج ساله ومکاتبات لازم
7. پیگیری اجرای طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تمهیدات مواجهه با سیلاب
8. شرکت در جلسات کمیسیونهای تحویل زمین ،تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها به منظور کنترل مستندات ،مدارک فنی و بازدید
9. هماهنگی جهت رفع معارض پروژه ها
10. ایجاد هماهنگی لازم با مناطق و مجموعه شرکتها و سازمانها (شرکت خاکریزآب، شرکت یادمان سازه، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و سازمان عمرانی امور مناطق)
11. سرپرستی اداره رسیدگی به امور پیمانکاران و مشاوران
صدور مجوز الکترونیکی پیمانکاران و مشاوران
تهیه و بروز رسانی فهرست های مجاز مشاوران عامل 4 ،آزمایشگاه مقیم، بازرسی جوش
تهیه و بروز رسانی فهرست های مجاز تولیدکنندگان آسفالت،جداول و کفپوش بتنی پیش ساخته
کنترل ظرفیت پیمانکاران و مشاوران
دریافت گزارشهای عملکرد و تخلفات پیمانکاران ،تولیدکنندگان،مشاوران و طرح در هیات رسیدگی به عملکرد شرکتهای همکار
 

معاون فنی و اسنادی :  مجید غمخوار