صفا صبوری دیلمی
مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و مناطق