صفا صبوری دیلمی
مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها