04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 6 - 95/02/06

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 7 - 95/01/29

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 11 - 95/01/23

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 16 - 94/12/17

بازدید مهندس شیری (مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی) از پروژه های عمرانی منطقه 20 - 94/12/10

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 19 - 94/12/03

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 2 - 94/11/26

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 12 - 94/11/19

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 17 - 94/11/12

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 21 - 94/10/28

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 10 - 94/10/21

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 8 - 94/10/14

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 1 - 94/10/07

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی از پروژه های عمرانی منطقه 13 - 94/09/23

بازدید مهندس شیری(مدیرکل اداره هماهنگی) از پروژه های عمرانی منطقه 14 - 94/09/16

بازدید مهندس شیری(مدیرکل اداره هماهنگی) از پروژه های عمرانی منطقه 9 - 94/09/02

بازدید مهندس شیری(مدیرکل اداره هماهنگی) از پروژه های عمرانی منطقه 18 - 94/08/19

بازدید مهندس شیری(مدیرکل اداره هماهنگی) از پروژه های عمرانی منطقه 4 - 94/08/11

بازدید مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها (مهندس شیری) از پروژه های عمرانی منطقه 3 - 94/07/28

بازدید مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها (مهندس شیری) از پروژه های عمرانی مناطق 5 و 15 - 94/7

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها از منطقه 21 - 93/11/26

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها از منطقه 5 - 93/11/19

بازدید مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها (مهندس باقری) از منطقه 1 - 93/11/05

بازدید مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها (مهندس باقری) از منطقه 3 - 93/10/28

بازدید مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها (مهندس باقری) از منطقه 16 - 93/10/21

بازدید مهندس باقری(مدیرکل اداره هماهنگی) از منطقه 18 - 93/10/14

بازدید مهندس باقری(مدیرکل اداره هماهنگی) از منطقه 22 - 93/10/07

بازدید مهندس باقری(مدیرکل اداره هماهنگی) از منطقه 15 - 93/09/23

بازدید دوره ای از پروژه های عمرانی منطقه 8 - 93/09/16

سال 96 93 تا 95