مراسم بهره برداری از بزرگراه شهید حسین همدانی (ادامه غربی بزرگراه شهید حکیم ) و تونل شهدای غزه 96/05/09

ادامه بزرگراه حکیم 96/05/05

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل آزادگان تا کاروانسراسنگی 96/03/16

ادامه بزرگراه حکیم 96/03/16

ادامه بزرگراه حکیم 96/02/09

ادامه بزرگراه حکیم تقاطع کوهک 96/01/26

ادامه بزرگراه حکیم 95/11/27

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 95/10/11

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل تونل شهدای غزه تا کاروانسراسنگی 95/08/02

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 95/05/25

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل تونل شهدای غزه تا کاروانسراسنگی 95/04/27

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل آزادگان تا تونل شهدای غزه 95/04/27

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل تونل شهدای غزه تا کاروانسراسنگی 95/03/11

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل آزادگان تا تونل شهدای غزه 95/03/11

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار تهران و هیات همراه از ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل تونل شهدای غزه تا کاروانسراسنگی2 - 94/11/05

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل آزادگان تا تونل غزه 94/10/15

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل تونل شهدای غزه تا وردآورد 94/09/18

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل بزرگراه آزادگان تا تونل شهدای غزه 94/08/26

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل آزادگان تا تونل غزه 94/03/09

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل تونل غزه تا وردآورد 94/03/05

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل تول شهدای غزه تا کاروانسراسنگی 94/03/02

احداث ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل تونل غزه تا اردستانی 94/01/19

ادامه بزرگراه حکیم 93/11/25

ادامه بزرگراه حکیم حدفاصل آزادگان تا دریاچه خلیج فارس 93/07/07