بهره برداری از پل های تقاطع بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری 96/09/20

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری 96/09/011

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری 96/09/08

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه خرازی با محور شهید باقری 96/05/16

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه خرازی با محور شهید باقری 96/03/03

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه خرازی با محور شهید باقری 96/01/26

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه خرازی با محور شهید باقری 95/03/16

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه خرازی با محور شهید باقری 94/04/23

زیرگذر تقاطع غیرهمسطح بزرگراه خرازی با محور شهید باقری 93/12/13

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه خرازی با محور شهید باقری 93/04/14