مراسم افتتاح و بهره‌برداری از زیرگذر جوادیه 95/01/16

زیرگذر جوادیه 94/12/19

زیرگذر جوادیه 94/11/16

زیرگذر جوادیه 94/09/10

زیرگذر جوادیه 94/06/01

بازدید مهندس جاوید(معاون فنی و عمرانی شهردار تهران) از پروژه زیرگذر جوادیه 94/02/15

زیرگذر جوادیه 93/10/10

زیر گذر جوادیه 93/08/24

زیرگذر جوادیه 93/05/06

زیرگذر جوادیه 93/04/07