02/21/2018 - چهارشنبه 2 اسفند 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران » ساختار » معاونت برنامه و توسعه


معاونت برنامه و توسعه

گروه برنامه ریزی و توسعه


این معاونت وظیفه برنامه ریزی و پشتیبانی از زیرساخت های سازمان را برعهده دارد و شامل گروه های تخصصی زیر است:
1- گروه اسناد فنی و IT
2- گروه توسعه
3- گروه برنامه و بودجه