06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

معاونت برنامه و توسعه

گروه برنامه ریزی و توسعه


این معاونت وظیفه برنامه ریزی و پشتیبانی از زیرساخت های سازمان را برعهده دارد و شامل گروه های تخصصی زیر است:
1- گروه اسناد فنی و IT
2- گروه توسعه
3- گروه برنامه و بودجه