زیرگذر بزرگراه های باقری - بابایی 94/04/20

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های باقری - بابایی 93/05/26

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های باقری - بابایی 93/04/16

زیرگذر بزرگراه های باقری - بابایی 93/01/18

زیرگذر بزرگراه های باقری - بابایی 92/11/08

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های باقری - بابایی 92/09/25