جلسه شورای عالی فنی 93/05/21
جلسه شورای عالی فنی 93/04/26
جلسه شورای عالی فنی 93/02/04
مراسم تقدیر از دست اندرکاران شورای عالی فنی 92/08/09
جلسه شورای عالی فنی 90/07/14