نشست شورای فنی شهرداری تهران 98/03/22
جلسه شورای فنی شهرداری تهران 97/10/03
جلسه شورای فنی شهرداری تهران 93/05/21
جلسه شورای فنی 93/04/26
جلسه شورای فنی 93/02/04
مراسم تقدیر از دست اندرکاران شورای فنی 92/08/09
جلسه شورای فنی 90/07/14