06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها

نظارت عالیه اسنادی و مشاورین


* * *  جداول سال 1396 * * *


* * *  جداول سال 1395 * * *


* * *  " فایل اکسل محاسبه دامنه قیمت عادله در مناقصات "  * * *

تذکر : نسبت به فارسی سازی ویندوز قبل از اجراء اقدام گردد .* چک لیست وضعیت استقرار مشاورین در مناطق 22 گانه


* بخشنامه و شرایط و ضوابط عامل چهارم ، ویرایش سوم / ضميمه شماره پنج

*نتایج ارزیابی عملکرد مشاوران

     ** عامل چهارم               : سال 90سال 91سال 92 - سال 93
     ** مشاور آزمایشگاه مقیم  : سال 90 - سال 91 -  سه ماهه دوم سال 1392

* بخشنامه و شرایط و ضوابط انتخاب مشاور آزمایشگاه مقیم

پارامترهای ارائه مجوز صلاحيت مديريت طرح