افتتاح بزرگراه طبقاتی صدر 92/09/09

بازدید دکترحسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) و خبرنگاران ازساختمان کنترل ترافیک و بزرگراه طبقاتی صدر 92/09/04

جلسه و بازدید میدانی دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) و دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از بزرگراه طبقاتی صدر 92/08/30

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از بزرگراه طبقاتی صدر 92/08/28

بزرگراه طبقاتی صدر 92/08/25

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه بزرگراه طبقاتی صدر 92/08/20

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از بزرگراه طبقاتی صدر 92/08/14

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از بزرگراه طبقاتی صدر 92/08/07

بازدید سه تن از اعضای شورای شهر تهران از پروژه بزرگراه طبقاتی صدر 92/08/04

بازدید دکتر قالیباف از بزرگراه طبقاتی صدر 92/07/30

بازدید از پروژه بزرگراه طبقاتی صدر 92/07/23

بازدید مدیران ارشد شهرداری تهران از بزرگراه صدر 92/07/20

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) و دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از بزرگراه طبقاتی صدر 92/07/15

بزرگراه طبقاتی صدر 92/07/10

بزرگراه طبقاتی صدر 92/06/31

بزرکراه طبقاتی صدر 92/06/19

بزرگراه طبقاتی صدر 92/06/13

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه بزرگراه طبقاتی صدر 92/06/02

بزرگراه طبقاتی صدر 92/05/28

بزرگراه طبقاتی صدر 92/05/05

تکمیل عملیات نصب قطعات بتونی عرشه پل بزرگراه طبقاتی صدر 92/04/17

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروزه صدر 92/04/11

بزرگراه طبقاتی صدر 92/04/08

بازدید دکتر قالیباف و دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از بزرگراه طبقاتی صدر 92/03/27

مراسم اتمام تولید قطعات پیش ساخته بتنی در پروژه بزرگراه طبقاتی صدر 92/03/25

بزرگراه طبقاتی صدر 92/03/13

بزرگراه طبقاتی صدر 92/01/19

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه صدر 91/11/04

بزرگراه طبقاتی صدر 91/11/01

بزرگراه طبقاتی صدر 91/10/19

بزرگراه طبقاتی صدر 91/10/11

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از کارخانه سگمنت سازی 91/10/04

بازدید اساتید دانشگاه از پروژه 91/09/23

کارخانه سگمنت سازی 91/09/13