بهره برداری ازپروژه پل تقاطع بزرگراه فتح با رودخانه کن 93/01/20

پل کن 93/01/16

افتتاح پل کندروی جنوبی تقاطع بزرگراه فتح با رودخانه کن 92/12/20

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پروژه احداث پل کن 92/12/17

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پل کن 92/12/10

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پل کن 92/12/03

پل کن 92/11/13

نصب پل های اصلی تقاطع بزرگراه فتح با رودخانه کن 92/10/23

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) از بازسازی پل کن 91/10/26