05/20/2018 - يكشنبه 30 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها

شرح وظایف

شرح وظایف معاونت نظارت بر امور اجرايی اداره كل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و مناطق به شرح ذیل تعریف شده است:

1. نظارت عالیه بر اجرای عملکرد کلیه پروژه های عمرانی مناطق 22 گانه شهرداری تهران
2. هماهنگی و راهبری در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه پیمانکاران و خرید خدمات مشاور در پروژه های عمرانی 
3. بررسی و تصویب برآورد هزینه های اولیه اجرایی طرح ها و بودجه پیشنهادی مصوب 
4. تعیین و اعزام نماینده جهت برگزاری جلسات تحویل های موقت و قطعی و همچنان مناقصات مربوط به مناطق و سازمانها و انتخاب مشاور
5. برگزاری بازدیدهای دوره ای از مناطق، تهیه و جمع بندی گزارش های فنی و گزارش بازدیدها
6. پیگیری و رفع مشکل مربوط به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مناطق
7. تهیه و جمع بندی گزارشات مدیریتی در خصوص پیشرفت های فیزیکی، کیفیت پروژه های عمرانی و انحراف از برنامه زمان بندی مناطق
8. تهیه گزارش عملکرد دورههای چهارماهه مناطق
9. بررسی نیاز سنجی مناطق در خصوص اجرای پروژهها در فاز صفر
10. مصاحبه تخصصی با درخواست کنندگان احراز پست های مدیریت 13و14و15 معاونت های فنی و عمرانی و ادارات فنی و ترافیک نواحی


معاون نظارت بر امور اجرایی: هوشیام علایی