مراسم بهره برداری از راستگرد بزرگراه صیاد شیرازی به همت شرق (بزرگراه زین الدین) 91/10/25

راستگرد صیادشیرازی با همت شرق 91/10/13

راستگرد صیادشیرازی با همت شرق 91/09/13

راستگرد صیادشیرازی با همت شرق 91/07/19