تقاطع غیرهمسطح باقر شهر 97/09/12
تقاطع غیرهمسطح باقر شهر 97/07/09

تقاطع غیرهمسطح باقر شهر 96/12/13

تقاطع غیرهمسطح باقر شهر 96/06/07

تقاطع غیرهمسطح باقر شهر 96/01/14

تقاطع غیرهمسطح علامه عسگری با جاده قدیم قم 95/09/01

بازدید مهندس جاوید(معاون فنی و عمرانی شهردار) از پروژه باقرشهر 94/02/22

جاده قدیم قم - باقر شهر 93/06/17

مراسم کلنگ زنی پروژه باقرشهر 91/07/17