05/20/2018 - يكشنبه 30 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها

اداره کل در یک نگاه

معاونت فنی و عمرانی یکی از مهمترین نهاد های اجرایی در بدنه شهرداری مناطق تهران می باشد ، که قطعاً اهمیت آن بر اهل فن پوشیده نبوده و نیست .


بطور کلی و کلان وظایف و ساختار اصلی معاونت بصورت واحد های مستقل و مرتبط در زیر مجموعه معاونت فنی و عمرانی مطرح می گردند . که بطور قطع و یقین با توجه به حجم عظیم فعالیتهای مدیریت جدید شهری ساختار مذکور با بازو های اجرائی ادارات کل تعریف شده است.


با آغاز فعالیت اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانها با واحدهای مربوطه در سال 1369 مطابق با شرح وظایف تعریف شده، هماهنگی در اجراء و مدیریت مابین مناطق 22 گانه شهر تهران و سازمانهای تحت پوشش این معاونت و بالطبع با عنایت به نگرش ناحیه محوری و توجه به تکیه بر اصالت محلات، نواحی و استقلال آنها از سویی و تنوع شدید و بسیار گسترده پروژه های عمرانی در سطح شهر تهران این مهم  را دو  چندان می سازد که تناسب بین ظرف و مظروف بایستی بیش از پیش مداقه قرار گیرد تا ضمن استفاده از تخصصهای جدید و تناسب کمیت نیروها، کیفیت نیز در سطح مورد نظر معاونت فنی و عمرانی مناطق و در کل شهر تهران را سبب گردد .


نمودار سازمانی

نمودار سازمانی