بهره برداری از پل های ارتباطی بزرگراه شهید باکری با باند جنوب آزادراه تهران-کرج 92/08/18

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/08/08

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/07/28

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/07/21

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/06/30

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پل های ارتباطی بزرگراه باکری با آزاد راه تهران - کرج 92/06/25

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/06/20

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/05/27

پل های ارتباطی بزرگراه باکری با آزادراه تهران- کرج 92/05/15

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/04/19

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/04/05

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/03/07

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 92/01/24

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران ) از پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/12/16

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/12/09

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/11/30

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/11/08

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/10/24

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/09/11

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/08/09

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/07/15

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از کانال میان رود 91/06/21

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/05/22

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 91/04/17