مراسم افتتاح ادامه بزرگراه زین الدین با حضور مدیران عالی رتبه شهرداری تهران 91/07/08

ادامه بزرگراه زین الدین 91/07/04

ادامه بزرگراه زین الدین 91/06/25

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از ادامه زین الدین 91/06/20

ادامه بزرگراه زین الدین 91/06/05

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از ادامه بزرگراه زین الدین 91/06/02

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از ادامه بزرگراه زین الدین 91/05/09

تندروهای بزرگراه زین الدین 91/05/08

ادامه بزرگراه زین الدین (شهید قائمی تا سه راه آزمایش) 91/04/11

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از پروژه ادامه بزرگراه زین الدین 91/04/10

ادامه بزرگراه زین الدین 91/03/18

ادامه بزرگراه زین الدین حدفاصل پل شهیدقائمی تا سه راه آزمایش 91/02/05

کارخانه سگمنت سازی پروژه زین الدین 91/01/22

ادامه بزرگراه زین الدین 90/12/17