افتتاح پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا و 3 پروژه عمرانی 97/08/19
پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا 97/08/12
پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا 97/08/07
بزرگراه امام رضا محدوده تقاطع ثامن 97/05/08
بزرگراه امام رضا محدوده تقاطع ثامن 97/04/19

پل های ثامن ؛ تقاطع بزرگراه نجفی رستگار(دولت آباد) - بزرگراه امام رضا 93/12/17

پل های ثامن ؛ تقاطع بزرگراه نجفی رستگار(دولت آباد) - بزرگراه امام رضا 93/06/25

پل تسمه نقاله 91/07/01

تعریض پل تسمه نقاله 90/12/09