پايان كار احداث پروژه ادامه بزرگراه ‌باقری حدفاصل خیابان استقلال تا بزرگراه بابایی 91/11/16

ادامه بزرگراه ‌باقری 91/11/15

احداث ادامه باقری 91/10/13

ادامه بزرگراه باقری 91/09/13

ادامه بزرگراه باقری 91/07/16

تقاطع باقری - بابایی 91/05/18

ادامه باقری شمال ، بابایی 91/03/21

ادامه بزرگراه باقری 90/12/09