مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب 95/02/11

بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و هیات همراه از پروژه نمایشگاهی شهر آفتاب 94/12/12

شهر آفتاب 94/07/18

شهر آفتاب 94/05/04

بازدید از پروژه مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب و رینگ پیرامونی نمایشگاه 94/01/27

شهر آفتاب 94/01/25

شهر آفتاب 93/10/06

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از نمایشگاه شهر آفتاب 93/09/11

شهر آفتاب 93/08/18

شهر آفتاب 93/07/14

شهر آفتاب 93/04/30

شهرآفتاب 93/03/26

بازدید مهندس نویریان(مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی) از پروژه شهر آفتاب 93/02/14

بازدید دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار تهران) از شهر آفتاب 93/02/09

شهر آفتاب 93/01/25

شهرآفتاب 92/12/06

شهرآفتاب 92/12/04

شهر آفتاب 92/10/14

بازدید دکترحسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار تهران) از شهر آفتاب 92/09/19

شهر آفتاب 92/09/16

شهرآفتاب 92/08/05

شهر آفتاب 92/06/26

شهر آفتاب 92/05/21

شهرآفتاب 92/03/26

شهر آفتاب 92/01/21

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از شهرآفتاب 91/10/26

شهر آفتاب 91/10/20

شهرآفتاب 91/07/09

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران ) از پروژه شهرآفتاب 91/06/04

شهر آفتاب 91/05/17

پروزه شهر آفتاب 91/04/27

بازدید از شهر آفتاب 91/04/27

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) و دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار) از شهر آفتاب 91/02/19

شهر آفتاب 91/01/20

بازدید دکتر قالیباف و هیات همراه از پروژه شهر آفتاب 90/10/28

شهر آفتاب 90/09/28

شهر آفتاب 90/08/23