آغاز بهره برداری رسمی از تقاطع غیرهمسطح بلوار امام حسین(ع) با جاده قدیم قم 93/11/20

زیرگذر کهریزک 93/08/05

زیرگذر تقاطع 93/07/06

کهریزک 93/02/08

کهریزک 92/12/14

کهریزک 92/11/01

تقاطع غیرهمسطح امام حسین با جاده قدیم قم 92/09/13

تقاطع غیرهمسطح امام حسین (قاسم آباد) با جاده قدیم قم 92/07/13