02/24/2018 - شنبه 5 اسفند 1396

ورود اعضا

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

سازمان کار و اعضاء

اعضای شورای عالی فنی:
اکبر ترکان
اکبر ترکان
مازیار حسینی
مازیار حسینی
عطاءالله هاشمی
عطاءالله هاشمی