منطقه 1
بهمن محبوبی ممقانی
منطقه 2
محمدرضا کرمی
منطقه 3
امیرهوشنگ گل محمدی
منطقه 4
میکائیل علیپور
منطقه 5
حبیب پوش پارس
منطقه 6
مرتضی مطهری فریمانی
منطقه 7
محمدجواد خسروی
نگار صمدزاده
سرپرست منطقه 8
نگار صمدزاده
سرپرست منطقه 9
مجید امانی
منطقه 10
عباسعلی فراهی زاده
منطقه 11
محمدعلی شاه حسینی
منطقه 12
محمدحسین کریمی
رضا جوان بااطاعت
سرپرست منطقه 13
رضا جوان بااطاعت
منطقه 14
نوذر طالب زاده
منطقه 15
علیرضا حلاجیان
منطقه 16
علی زند
منطقه 17
علی رضایی درآباد
منطقه 18
عباس فرشادیان
منطقه 19
محمدمهدی گندمی
منطقه 20
یوسف علی دهقان
منطقه 21
مهدی قره خانی
منطقه 22
محمدامین سالاری پور