06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت فنی و عمرانی » معاونان فنی و عمرانی مناطق


معاونان فنی و عمرانی مناطق

بهمن محبوبی ممقانی

  منطقه 1

بهمن محبوبی ممقانی

 


منطقه 2

  محمدرضا کرمی

یوسف متقی


منطقه 3

امیرهوشنگ گل محمدی

میکائیل علیپور

  منطقه 4

  میکائیل علیپور

 پیمان عباسی

  منطقه 5

  پیمان عباسی

سیدرامین حسینی نژاد

 

منطقه 6

سیدرامین حسینی نژاد

محمدجواد خسروی

  منطقه 7

محمدجواد خسروی

مهران ماندگار

  منطقه 8

  مهران ماندگار

هادی میرزایی

  منطقه 9

  هادی میرزایی

عباسعلی فراهی زاده

  منطقه 10

عباسعلی فراهی زاده

محمدعلی شاه حسینی

  منطقه 11

محمدعلی شاه حسینی

آرش منظم

  منطقه 12

آرش منظم

مهدی گلشنی

 
منطقه 13

مهدی گلشنی

عباس فرشادیان

 
منطقه 14

عباس فرشادیان

علیرضا حلاجیان

  منطقه 15

علیرضا حلاجیان

علی زند

  منطقه 16

علی زند

مرتضی مطهری فریمانی

  منطقه 17

مرتضی مطهری فریمانی

 

رضا رجب زاده

  منطقه 18

رضا رجب زاده

شهنام جوادیان

منطقه 19

شهنام جوادیان

ابراهیم بابا زاده خوش گناب

 
منطقه 20

  ابراهیم بابازاده خوش گناب

شهریار مهرافشار

  منطقه 21

شهریار مهرافشار

محمدامین سالاری پور

 
 منطقه 22
 
محمدامین سالاری پور