05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب » معاونت ها » مالی و اداری


معاونت مالی و اداری

اهداف :
انجام كار و پیگیری تأمین منابع و دبیرخانه كمیسیون معاملات و پرداخت حق الزحمه پیمانكاران و مشاوران ، تداركات، امور پرسنلی، حسابداری، انبار و اموال خدمات، تأسیسات، مخابرات، نگهبانی ، نقلیه ، دبیرخانه و اتوماسیون اداری بعبارت دیگر این معاونت امور پشتیبانی واحدهای دیگر شركت را بعهده دارد.

شرح وظایف :
    تأمین منابع جاری و عمرانی شركت و ارائه گزارشات مربوط
    انجام هزینه های مربوطه و انطباق آن با آئین نامه مالی شركت و ارائه گزارشات دوره ای آن
    حسابداری صنعتی ، جاری و عمرانی
    تهیه و تنظیم و ارائه بیلان مالی انجام هزینه های جاری و عمرانی
    مسئولیت انبار و اموال شركت
    انجام امور تداركاتی شركت
    انجام امور خدمات اداری شركت
    مسئولیت امور تأسیسات اداری شركت
    انجام امور پرسنلی و رفاهی شركت
    انجام امور دبیرخانه شركت (دفتر داری، تایپ و نامه رسانی)
    انجام امور انفورماتیك و اتوماسیون اداری شركت
    دبیری كمیسیون امور معاملات
    مسئولیت امور حقوقی و املاك شركت
    مسئولیت امور نقلیه شركت
    انجام امور مخابرات شركت
    كنترل ورود و خروج مشتریان و كاركنان شركت
    بكارگیری سیستم های نوین مدیریتی از قبیل انواع ایزو ، نظام ، پیشنهادات ، انجام مكانیزاسیون فرآیندها ، مدل تعالی سازمانی ، B,S,C و ....... در سطح شركت
    تنظیم بودجه جاری شرکت و جمع بندی نهائی بودجه ریزی عمرانی و جاری شرکت جهت ارائه به مراجع ذیربط انجام سایر اموری كه از سوی مدیر عامل ارجاع می شود.

مدیریت

 محمد رضا زاهدیان محمد رضا زاهدیان

متولد: سال 1355
لیسانس حسابداری
 

سوابق فعاليت‌های اجرايی :

1- کارشناس حسابداری انبار و اموال  اداره کل بنادر و کشتیرانی
2- کارشناس امور مالی – رسیدگی به اسناد اداره کل بنادر و کشتیرانی
3- کارشناس مسئول دفتری داری (حسابداری مالی ) اداره کل بنادر و کشتیرانی
4- کارشناس امور مالی – حسابداری قراردادها سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
5- رئیس حسابداری قراردادهای اجرایی و خدماتی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
6- مدیر امور مالی شرکت خاکریزآب
7- سرپرست معاونت مالی و اداری شرکت خاکریزآب
8- معاون مالی و اداری شرکت خاکریزآب