05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب » معاونت ها » فنی و مهندسی


معاونت فنی و مهندسی

 اهداف :
انجام مطالعات و طراحی و تائید طرحها و پروژه ها و تعیین ضوابط فنی جهت انجام  فعالیت های شركت و مشاوران و پیمانكاران و بررسی توان فنی و اجرایی آنها و كنترل پروژه ها از حیث تطبیق با برنامه ها و بودجه و زمانبندی و تأئید نهائی صورت وضعیت ها بعبارت دیگر این معاونت وظیفه پشتیبانی و راهبری فنی و مهندسی شركت را به عهده دارد.

شرح وظایف :
    تأمین نیازهای فنی و مهندسی (مطالعاتی ، تحقیقاتی و تكنولوژیكی و......) شركت
    هدایت و راهبری و دبیری كمیسیون فنی شركت
    تنظیم و رسیدگی فنی به كلیه قراردادهای مطالعاتی ، تحقیقاتی و اجرایی
    انجام بازدیدهای دوره ای و راهبری سیستم كنترل پروژه های شركت
    آرشیو فنی گزارشات ، اسناد ، نقشه های اجرائی طرحها و پروژه ها و بانك اطلاعات پیمانكاران و مشاوران
    بررسی و تائید مطالعات فاز اول و دوم كه توسط مهندسین مشاور انجام می شود و رسیدگی به صورتوضعیت های مشاوران مطالعاتی
    بررسی و تائید برآوردهای اولیه پروژه ها از حیث اعتبارات مورد نیاز و برنامه های زمانبندی پروژه ها
    بررسی و ارزیابی سوابق و رزومه كاری مشاوران و پیمانكاران و تهیه بانك اطلاعاتی مربوطه
    انجام پژوهشهای لازم در حوزه كاری شركت و استفاده از فن آوری های روز دنیا
    تعامل با معاونت های اجرائی و نظارت و مالی و اداری در زمینه امور قرارداد ها برای انتخاب پیمانكاران و مشاوران طرحها و پروژه ها
    انجام بازدید فنی بصورت موردی و تنظیم و تجزیه و تحلیل گزارشات مربوطه با تشخیص مدیر عامل
    شركت در جلسات فنی با سایر ارگانها و شركت ها و سازمانهای مرتبط شهرداری و كشوری
    بررسی و تائید نهائی صورت وضعیت پیمانكاران پس از دریافت مستندات و نظر معاونت اجرایی و نظارت شركت
    عضویت در كمیسیون های نهایی مربوطه از جمله تعیین طبقه بندی خاك و فاصله حمل
    كنترل موردی آزمایشات طرحها و پروژه های در دست اجرا بمنظور ارزیابی كیفیت كارهای انجام شده و ارزیابی كیفی پیمانكاران و مشاوران
    مشاركت در جلسات مربوط به تهیه فهرست بهاء خاص یا فعالیتهای جدید طرحها و پروژه ها با هماهنگی معاونت اجرایی و نظارت
    تنظیم فرم های بودجه ای پروژه های عمرانی شرکت بر اساس برنامه ابلاغی از اداره کل هماهنگی برنامه و اعتبارات فنی و عمرانی با هماهنگی سایر معاونتها
    و انجام سایر اموری كه از سوی مدیرعامل ارجاع می شود.

معاون فنی و مهندسی

 مهیار علیمرادیان 

مهیار علیمرادیان

متولد: سال 1345

کارشناسی عمران - عمران
کارشناسی ارشد عمران - سازه
  سوابق فعاليت‌های اجرايی :

-    کارشناس و ناظر پروژه های عمرانی مناطق شهرداری تران
-    کارشناس دفتر فنی مناطق شهرداری تهران
-    کارشناس دفتر فنی مناطق شهرداری تهران
-    سرپرست دفتر فنی مناطق شهرداری تهران
-    مدیر بازرسی مناطق شهرداری تهران
-    رئیس قسمت فنی و جانشین معاون فنی و عمرانی منطقه 22
-    مدیر بازرسی مناطق شهرداری تهران
-    رئیس نظارت و اجرا و جانشین معاون فنی و عمرانی منطقه 22
-    معاون اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها و شرکت های شهرداری تهران