05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب » معاونت ها » اجرایی و نظارت


معاونت اجرایی و نظارت

اهداف :
نظارت فنی بر كار مشاوران و پيمانكاران و نحوه فعاليت كارگاهها و چگونگی پيشرفت كار و تهيه گزارشات اجرائی در مقاطع زمانی بر طبق مفاد قرارداد و برنامه زمانبندی كنترل اوليه صورت وضعيت ها و بعبارت ديگر اين معاونت راهبری اجراء پروژه های شركت را به عهده دارد.

شرح وظايف :
- بررسی دقيق و كامل نقشه ها، قراردادها، شرايط خصوصی، احجام و مقادير، مشخصات فنی و ساير اسناد ضميمه قرارداد پروژه های ارجاعی به منظور اطلاع و آگاهی كامل از موارد فوق و همچنين هموار نمودن شرايط لازم جهت شروع به كار پيمانكار
- انجام هماهنگی های مربوط به پروژه ها از جمله پشتيبانی و هماهنگی با مناطق و اخذ مجوزها
- بازديد مرتب از پروژه های تحت مديريت و كنترل اجمالی عمليات اجرايی پيمانكاران از نظر رعايت اصول، مشخضات فنی، اجرای عمليات مطابق نقشه و مشخصات، دستور كارهای ابلاغی، تناسب پيشرفت كار واقعی با برنامه مصوب، كنترل عوامل نظارت مقيم و تهيه گزارشات مربوطه
- كنترل و بررسي خدمات نظارت عاليه مهندسين مشاور پروژه
- شركت در جلسات هماهنگی كارگاهی و فنی پروژه
- پيگيری رفع معارضات پروژه ها
- رسيدگی و كنترل صورت وضعيت های پيمانكاران، تعديل و مابه التفاوت مصالح، خسارات احتمالی و ساير ادعاهای مالی پيمانكاران
- رسيدگی به صورتحسابهای حق الزحمه نظارت عاليه و كارگاهی مهندسين مشاور
- تنظيم گزارشات پيشرفت كار ماهيانه مطابق فرمهای مربوطه
- تنظيم گزارشات فنی و مالی مورد نياز واحد های ذيربط و سازمانها و حوزه معاونت فنی و مهندسی بر حسب ارجاع به واحد اجرايی
- پيگيری امور و تنظيم پيش نويس مكاتبات مورد نياز با پيمانكاران، مهندسين مشاور، ادارات كل هماهنگی و غيره
- شركت در جلسات تعيين فواصل حمل و طبقه بندی خاك
- بررسی ادعاهای احتمالی پيمانكاران و مشاوران اعم از قراردادی، كارشناسی، فنی و غيره و اعلام نظر كارشناس به كميسيون فنی
- بررسي گزارشات ماهيانه پيمانكاران، مشاوران، تجزيه و تحليل اعلام نواقص و كمبودها و پيگيری در رفع آنها
- مديريت برنامه مالی و زمانی پروژه ها با برنامه های مصوب
- اظهارنظر در مورد قيمت های جديد ارائه شده از طرف پيمانكاران و يا مهندسين مشاور و همچنين نقشه و جزئيات پيشنهادی و همچنين شركت در جلسات تعيين قيمتهای جديد و يا تغيير مشخصات طرح
- پيگيری تنظيم دستور كارها و صورت مجلس های مورد نياز و كنترل دستور كارهای صادره
- بررسی تأخيرات پيمانكاران و مشاوران و اعلام نظر نسبت به ادعاهای آنها و شركت در جلسات رسيدگی به تأخيرات
- شركت در جلسات تحويل موقت و قطعی پروژه ها
- تنظیم بودجه عمرانی شرکت با هماهنگی سایر معاونتها
و ساير كارهایی كه از طرف مديريت عامل به اين واحد ارجاع گردد.

مدیریت

 امیر میری امیر میری

متولد: سال  1352
لیسانس مهندسی عمران
 

سوابق فعاليت‌هاي اجرايي:

مهندس اجرا - کارشناس و مسئول دفتر فنی فاز 3 احداث بلوک های مسکونی تجاری نواب (بخش شرقی)
مدیر پروژه شرکت خاکریزآب