بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند احداث بوستان ولایت 90/02/25

جلسه و بازدید مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از بوستان ولایت 90/02/20

جلسه و بازدید دکتر قالیباف در خصوص پروژه بوستان ولایت 90/01/03