06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

فعالیت های اجرایی

طرح های پژوهشی :
در عرصه طرح های پژوهشی که تا کنون در سازمان به انجام رسیـده است می توان به چنـد مورد عمـده به شرح زیر اشاره کرد:

 • مطالعات ساماندهی صنایع تهران.
 • اولویتهای طراحی و اجرائی شبکه بزرگراهی شهر تهران.
 • محیط شهری بدون مانع ( مناسب سازی محیط شهری).
 • تهیه طرحهای ویژه در گستره های خاص.
 • استخوانبندی شهر تهران.
 • نظام هدایت و کنترل توسعه شهر تهران.
 • بهبود روش کنترل ساخت و ساز شهری.
 • بررسی و مطالعه مشخصات و روش تولید بتن خشک به منظور استفاده در اجرای سازه ها.
 • مطالعات جامع بررسی تأثیر آبهای سطحی و زیر سطحی در ایجاد بحران برای شهر تهران.
 • آب شستگی پایه پلها.
 • تهیه راهنمای رفع مشکلات و معایب لرزه ای پلها.
 • مطالعات جامع ژئو تکنیک در خصوص مشکلات ناشی از حفر چاههای جذبی در محدوده مرکزی شهر تهران.
 • مطالعه و شناسائی مصالح سنگی مناسب جهت تولید بتن و آسفالت در سطح شهر تهران.
 • مطالعه بر روی خاکهای ریز دانه نیمه اشباع جنوب تهران به منظور تعیین پارامترهای مکانیکی خاک.
 • استفاده از فضاهای زیر سطحی شهر تهران.
 • تهیه راهنمای طراحی شبکه ها و تقاطعهای غیر همسطح از دیدگاه شهرسازی.
 • طراحی ایستگاههای مانیتورینگ ( پایش ) شبکه آبهای سطحی.
 • تهیه استاندارد سازمان های پروژه محور.
 • و ......      

معاونت مالی و اداری

معاونت مالی و اداری


این معاونت وظیفه مدیریت امور مالی و اداری و خدمات پشتیبانی را بر عهده دارد و شامل گروه های زیر است:
1- خدمات پشتیبانی
2- مدیریت منابع انسانی
3- امور مالی