03/29/2017 - چهارشنبه 9 فروردين 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران » ساختار » معاونت مالی و اداری


معاونت مالی و اداری


این معاونت وظیفه مدیریت امور مالی و اداری و خدمات پشتیبانی را بر عهده دارد و شامل گروه های زیر است:
1- خدمات پشتیبانی
2- مدیریت منابع انسانی
3- امور مالی