06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

معاونت فنی و مهندسی

معاونت فنی و مهندسی

 

معاونت فنی و مهندسی،‌ مدیریت كلیه اقدامات فنی سازمان را كه در قالب پروژه های تعریف شده در رسته های تخصصی مختلف مفهوم می یابند،‌ بر عهده دارد. این رسته ها شامل نقشه برداری،‌ سیویل، ‌سازه،‌ طراحی پوسته،‌ برآورد، ‌آبهای سطحی،‌ معماری،‌ شهرسازی،‌ حمل و نقل و ترافیك،‌ ژئوتكنیك، كارشناسی و نظارت عالیه است.

معاونت فنی و مهندسی سازمان در سال 1387 جمعا" 286 پروژه را با همراهی مدیران پروژه و هسته های كارشناسی و تصمیم گیری تحت پوشش خود شامل:
- هیات های بررسی
- كمیته فنی
- كمیته قراردادها
- كمیته تاخیرات

 

كه با همراهی واحد برنامه ریزی و كنترل پروژه سازمان، مدیریت و پشتیبانی نموده است،‌ عملكرد این واحد ها كه هریك وظیفه ای معین و مشخص برای بهینه سازی فعالیت ها،‌ اتخاذ تصمیمات و اقدامات كارشناسی در سازمان را برعهده دارند. خلاصه عملكرد واحدهای مذكور كه عمدتا"‌در قالب جلسات برگزار شده و قراردادهای منعقده (‌كمیته قراردادها )‌ تبلور می یابد.

این معاونت شامل زیرمجموعه های ذیل می باشد:
1- مدیریت گروه آب های سطحی
2- مدیریت گروه نقشه برداری و GIS
3- مدیریت گروه معماری و شهرسازی
4- مدیریت گروه پل و بزرگراه ها
5- مدیریت گروه مقاوم سازی و نگهداشت پل و ابنیه
6- مدیریت گروه تونل
7- دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی