آغاز بهره برداری رسمی از تونل آرش - اسفندیار 97/06/19
تول آرش - اسفندیار 97/06/11

بهره برداری آزمایشی از فاز نخست تونل آرش- اسفندیار 97/02/24

تونل آرش - اسفندیار 97/02/24

تونل آرش - اسفندیار 97/02/02

تونل آرش - اسفندیار 97/01/19

تونل آرش - اسفندیار 96/12/23

تونل آرش - اسفندیار 96/10/11

تونل آرش - اسفندیار 96/08/29

تونل آرش - اسفندیار 96/07/24

تونل آرش - اسفندیار 96/07/15

تونل آرش - اسفندیار 96/06/13

تونل آرش - اسفندیار 96/04/27

تونل آرش - اسفندیار 96/01/20

تونل آرش - اسفندیار 95/11/10

تونل آرش - اسفندیار 95/08/17