بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار تهران و هیات همراه از روند پیشرفت طرح استقبال از بهار در پروژه های عمرانی 91/01/08

طرح استقبال از بهار در بزرگراه آزادگان 90/02/10

جلسه و بازدید دکتر شریفی قائم مقام شهردار و دکتر حسینی معاون فنی و عمرانی شهردار از پیشرفت طرح استقبال از بهار در پروژه های عمرانی 90/01/10

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار تهران از بزرگراه آزادگان و بسیج 90/01/09