06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

  سازمان مهندسی

آموزش مبتنی بر شایستگی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

پذیرش نقش کلیدی منابع انسانی جهت موفقیت در راهبری پروژه های عمرانی از حیث مدیریت اجرایی،  هزینه، کیفیت و رضایت مندی ذینفعان سازمان، بخشی پذیرفته شده و بی نیاز از استدلال است. لذا نظام آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمان، توانمندسازی سرمایه منابع انسانی را با رویکرد دست یابی به سازمان یادگیرنده مد نظر قرارداده و در این راستا، توسعه آموزش های کاربردی و هدفمند را جهت افزایش مهارت ها و دانش کارکنان و همچنین ایجاد انگیزه، خلاقیت و تعهد نسبت به اهداف سازمان، طرح ریزی  نموده است.