06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

» واحدهای تابعه » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران » درباره ما » اهداف و سیاست ها


اهداف و سیاست ها

شبكه بزرگراهی شهر يكی از اجزاء مهم تسهيلات حمل و نقل و ترافيك شهری است ساكنين شهرها همواره به منظور تامين نيازهای زيستي خود ناگزير به حركت و جابه جايی بوده اند ، در شهرها به واسطه وسعت پيچيدگی خاص ، ساماندهی اين امر نيازمند برنامه ريزی و تمهيدات ويژه ای می باشد كه خود فلسفه وجودی قوانين و مقررات، سيستمهای حمل و نقل و ترافيك است اين مقوله در شهر بزرگی چون تهران از اهميت و حساسيت خاصی برخوردار است. عدم رعايت برنامه های توسعه شهری در زمان معين و افزايش بی رويه جمعيت و اتومبيل، عدم بكارگيری اصول و ضوابطه شهرسازی ، تقويت مركزيت تهران به عنوان قطب اقتصادی كشور و ... تهران را به سمت و جهتی سوق داده است كه نيازمند اعمال روش های اصولی و مهندسی و برنامه ريزی دقيق و مدون می باشد.

شبكه بزرگراهي تهران

اهداف :
حمل و نقل و ترافيك كه امروز به عنوان يك پديده سياسی – اجتماعی نقش بسيار حساس و مهمی در كيفيت و ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه ايفا می نمايد و اساس زندگي نوين شهري و نيازهاي جابه جايي انسان را شكل مي دهد. انسان متمدن امروزي بايد بداند در روند تكامل شهرها، توسعه حمل و نقل به كجا مي رود و چنانچه در اصول شهرسازي و ترافيك كمي غفلت كند ناگزير وضعيت نسل كنوني و آينده را با خطرات بسياري مواجه مي سازد .

افزايش جمعيت ، گسترش بي رويه شهر ، فقدان برنامه ريزي صحيح و انعطاف پذيري شهري، منابع محدود مالي ، ايجاد اتفاقي مراكز توليد تجاري و جذب سفر در سطح شهر از يك سو و ناكارآمدي و عدم تكاپوي تكنولوژي ارتباطي جايگزين از سوي ديگر سبب شده است تا شهروندان تهران حدود 15 ميليون سفر شهري در طول روز انجام دهند .
احداث راههاي جديد و توسعه شبكه بزرگراهي شهري گرچه در ابتدا تنها راه گريز از كلاف سردرگم ترافيك شهري به نظر مي آيد اما با توجه به بافت فرسوده شهر، عدم تناسب رشد كاربرهاي شهري تا طرح هاي توسعه شبكه معابر و سرازير شدن بي ضابطه وسايل نقليه به شبكه بزرگراهي شهرو عدم پيش بيني پاركينگ مورد نياز با تامين دسترسي مناسب براي اتومبيلها ، اين تدبير يعني توسعه شبكه بزرگراهي به تنهايي راه چاره نخواهد بود .
در اين برنامه ريزي سعي شده است تا با بررسي كلي شبكه بزرگراهي تهران و با توجه به منابع اعتباري و اولويت هاي اصلي كه بنيان آن تكميل رينگ داخلي و خارجي تهران بزرگ و همچنين شبكه هاي اتصال شمالي جنوبي و يا شرقي و غربي بوده هر چه بيشتر اتصال دو رينگ اصلي را امكان پذير نمايد.

1- رينگ داخلي حلقه اي محيط به مركز شهرو بافت متراكم كه مي توان به صورت حركت سريع و با استفاده از شبكه هاي ارتباطي فرعي به مركزي ترين نقطه شهر دسترسي داشت اين رينگ از شمال به بزرگراه رسالت و در شرق به بزرگراه امام علي و از جنوب بزرگراه شوش و در غرب به بزرگراه چمران منتهي مي شود . در برنامه ريزي ، اولويت اول به تكميل گره ها و تقاطع هاي اين رينگ داده شد و سپس شبكه بزرگراهي اتصال حلقه ها بوده است.

2- حلقه خارجي در شبكه بزرگراهي تهران پيش بيني شده كه با تكميل اين حلقه مي توان سفرهاي برون شهري و ارتباط حاشيه تهران به مركز شهر و نهايتاً دسترســي ب‍ه رينگ داخلي از طريق شبكه هاي اتصالي دو رينگ و بالعكس را تامين نمود . تكميل گره هاي اين حلقه از اولويت هاي بالاتري برخوردار بوده بنابر اين در تكميل رينگ خارجي اولويت اول حلقه ها و سپس شبكه مورد نظر بوده است .
محدوده اين رينگ از شمال بزرگراه همت و در شرق بزرگراه بسيج و در جنوب محور بزرگراه آزادگان و از سمت غرب ادامه بزرگراه آزادگان خواهد بود . از اولويت هاي ديگر كه داراي اهميت بوده و در روان سازي شبكه بزرگراهي تهران از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود، تكميل شبكه بزرگراهي شمالي جنوبي و شرقي غربي است كه هرچه سريع تر و بيشتر بتواند اتصال دو حلقه ( رينگ داخلي و خارجي ) را پوشش بدهد . در اين محورها هم تكميل گره ها از اولويت بالاتري برخوردار خواهد بود لذا اجراي گره ها و سپس شبكه مربوطه مد نظر مي باشد .
با توجه به اهداف فوق الذكر كه به طور اجمال ذكر گرديده به دليل رشد سريع جمعيت بيش از استانداردهاي جهاني و توسعه شديد شهر در سطح و عدم استفاده بهينه از منابع ممكن و سفرهاي شهري غير استاندارد و تجمع بخشي از مراكز به صورت فشرده در يك منطقه و هجوم مردم به اين مناطق و عقب بودن توسعه شبكه بزرگراهي شهر تهران و كمبود پاركينگ هاي طبقاتي و حمل و نقل عمومي مناسب . علاوه بر برنامه هاي ياد شده پروژه هايي نيز در راستاي اهداف كلي و به عنوان پروژه اضطراري پيش بيني گرديده كه اجرای كل آنها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و به عنوان پروژه هاي اولويت دار معرفي گرديده است.

سیاستها :
- مهندسی مجدد سازمان در سه سطح ساختاری، فرآیندی و اجرایی بمنظور بهبود و ارتقاء سطح بهره وری
- توسعه و بهبود روش های مهندسی و برنامه ریزی به منظور گسترش دانش فنی و استفاده از توان علمی، تخصصی و کنترل دقیق کمی و کیفی طرح ها
- استقرار نظام مهندسی ارزش در پروژه های سازمان
- توسعه آموزش و توانمندی های نیروی انسانی، سیستمی و مدیریتی
- اهمیت به نظام مدیریت، کنترل پروژه و برنامه ریزی به منظور افزایش بهره وری پروژه ها که از طریق توانمند کردن سازمان در مدیریت زمان، منابع و هزینه حاصل می گردد.
- استفاده از تکنولوژی نوین اجرایی مدیریت مواد و مصالح به منظور افزایش سرعت پروژه ها و کاهش هزینه اجرایی پروژه ها و ایجاد جاذبه های بصری ابنیه شهری
- استقرار سیستم مدیریت HSE-MS در سطح فعالیت های سازمان و پیمانکاران همکار
- استفاده از تکنولوژی های جدید، جهت ارتقاء کیفیت آسفالت و عملیات حمل و پخش آن در شهر تهران
- استفاده بهینه از فضاهای زیرزمینی در شهر اعم از تونل ها و پارکینگ های زیرزمینی