05/21/2018 - دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران » درباره ما » معرفی سازمان


معرفی سازمان

شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد . اين پروژه ها ، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هر يك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است .

هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی ، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران . برنامه ريزی پنج ساله اجرايي شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الي 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران مي باشد .

 

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشخصات سازمان :

الف – هدف و موضوع :
هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی ، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران . تحقق اين امر به طرق زير خواهد بود :

احداث ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومی در قالب طرحها و پروژه های مصوب شهرداری تهران ، تهيه و تأمين مصالح لازم ، تأسيس و اداره كارخانجات و كارگاههای توليد مصالح ساختمانی ، و بالاخره انجام كليه معاملات و سرمايه گذاريها و مشاركتهای مورد نياز .

ب – وضعيت حقوقی :
سازمان وابسته به شهرداری تهران است اما شخصيت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری دارد و مطابق با اساسنامه خود و آئين نامه های معاملاتی و مالی و اداری مصوب بر طبق اصول بازرگانی اداره می شود .

ج – وضعيت تشكيلاتی :
اركان سازمان عبارت است از :
1- شورای سازمان كه از معاونتهای مختلف شهرداری تشكيل شده و رياست آن با شهردار محترم تهران است .
2- هيئت مديره به رياست معاون محترم فنی و عمرانی
3- مديرعامل
4- بازرس كه بر طبق وظايف و اختيارات مشخص شده در اساسنامه سازمان عمل می كنند. سازمان به غير از دفاتر زير نظر مديرعامل و كميته ها و مشاوران حقوقی، دارای سه معاونت اجرايی و نظارت، ماشين آلات و توليدات و اداری و مالی است كه امور جاری و محول شده را براساس شرح وظايف و رهنمودها و آئين نامه های داخلی و زير نظر مديرعامل سازمان انجام می دهند .

د – وضعــيت پرسنلی :
درحال حاضر 758 نفر در دفتر سازمان ، كارگاهــها و كارخانه های تابع مشغول به كارند كه از اين عده حدود 58 نفر مدرك تحصيلی فوق ديپلم، 154 نفر ليسانس ، 36 نفر فوق ليسانس و بقيه دارای مدرك ديپلم و يا زيرديپلم هستند .

واحد ها و دفاتر سازمان به شرح زير می باشند :
دفتر مدير عامل (10 نفر)، امور قرارداد ها (7 نفر)، امور مالی (53 نفر)، امور اداری (87 نفر)، اداره املاك و حقوقی (6 نفر)، واحد اجرايی (107 نفر)، ماشين آلات ( 77 نفر )، واحد كارخانجات (152 نفر)، معاونت مهندسي و انفورماتیک (14 نفر)، رسيدگي فنی (12 نفر)، امور بازرگانی (12 نفر)، حراست (6 نفر)، انتظامات و بیسیم (70 نفر)، معاونت واحد اجرائی (50 نفر)،  مامور (47 نفر) و مجری های طرح ها (48 نفر) مشغول فعاليت مي باشند .

تاریخچه سازمان :
تراكم جمعيت رو به افزايش شهر تهران و وقفه چندين ساله در اجرای پروژه های اساسی و ضروری شهر، به اجرای سريع و اضطراری پروژه های عمرانی اهميت خاصی بخشيده است .
از آنجا كه ساختار تشكيلاتی قبلی به دليل وجود موانع و مشكلات گوناگون جوابگو نبود ، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران از ابتدای كار خويش در اسفند ماه 68 ، تشكيل يك سازمان اجرايی مستقل و پويا را مورد توجه و بررسی قرار داد . پس از مطالعات گسترده ، با تلاشهای پيگير و طی مراحل قانوني لازم ، در تاريخ 69/8/1 سازمان مورد نظر با سرمايه اوليه پنج ميليارد ريال رسما" تشكيل شده و آغاز به كار نمود .