مراسم افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح پل های ارتباطی بزرگراه باکری با باند شمال آزادراه تهران - کرج 90/09/26

پل های ارتباطی بزرگراه باکری با باند شمال آزادراه تهران - کرج 90/09/19

پل های ارتباطی بزرگراه باکری با باند شمال آزادراه تهران کرج 90/08/30

پل های ارتباطی بزرگراه باکری 90/08/01

پل های ارتباطی بزرگراه باکری با باند شمال آزادراه تهران - کرج 90/07/20

بازدید دکتر حسینی معاون فنی و عمرانی شهردار از پل های ارتباطی بزرگراه باکری با آزادراه تهران - کرج 90/06/06

پل های ارتباطی بزرگراه باکری با باند شمال آزادراه تهران - کرج 90/06/02

پل های ارتباطی بزرگراه باکری با باند شمال آزادراه تهران - کرج 89/11/19