شورای معاونان فنی و عمرانی مناطق 22 گانه 98/01/25
نشست دوره ای معاونان فنی و عمرانی مناطق 22 گانه 97/10/13
شورای معاونان فنی و عمرانی مناطق 97/09/18
بیست و هفتمین نشست معاونان فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور 97/06/04

جلسه دکتر حناچی با معاونان فنی و عمرانی مناطق 96/12/22

بیست و پنجمین نشست معاونان فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور در مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 96/09/18

نشست دوره ای مدیران معاونت فنی و عمرانی و معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه شهرداری تهران 96/08/30

جلسه شورای معاونان فنی و عمرانی 95/08/10

جلسه شورای معاونان فنی و عمرانی 95/05/18

جلسه مهندس جاوید با معاونان فنی و عمرانی مناطق 22 گانه 95/04/28

جلسه مهندس جاوید (معاون فنی و عمرانی شهردار) با معاونان فنی و عمرانی مناطق 94/02/14

برگزاری اردوی یکروزه به منظور بررسی اسناد نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 93/11/28

شورای معاونان فنی و عمرانی 93/03/12

جلسه معاونان فنی و عمرانی مناطق 93/02/10

شورای معاونین فنی و عمرانی 92/12/12

جلسه معاونان فنی و عمرانی 92/09/30

شورای معاونین 92/09/25

جلسه معاونان فنی و عمرانی 92/08/20

شورای معاونین فنی و عمرانی 92/03/06

جلسه شورای معاونین 91/09/25

جلسه معاونان فنی و عمرانی مناطق 91/08/20

جلسه معاونان فنی و عمرانی 90/10/03

جلسه معاونان فنی و عمرانی 90/09/12

نشست دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار) با معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه 90/08/28

جلسه دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار) با معاونان فنی و عمرانی مناطق و آب و فاضلاب 90/08/21

جلسه معاونان فنی وعمرانی 90/07/23

جلسه معاونان فنی و عمرانی مناطق 90/05/22

جلسه معاونان فنی و عمرانی در منطقه چهار 90/05/10

جلسه معاونان فنی و عمرانی 90/04/19

جلسه معاونان فنی و عمرانی 90/04/04

17مین نشست معاونان فنی و عمرانی کلانشهرها در کرج 90/02/21

جلسه معاون فنی وعمرانی 90/01/27

جلسه معاونان فنی و عمرانی 89/12/28

16مین نشست معاونان فنی و عمرانی کلانشهرها در اصفهان 89/08/01

هم اندیشی معاونان فنی و عمرانی 89/03/03