مراسم افتتاح پل تقاطع غیرهمسطح ابوسعید - وحدت اسلامی 90/10/17

تقاطع غیرهمسطح ابوسعید - وحدت اسلامی 90/10/11

تقاطع غیرهمسطح ابوسعید - وحدت اسلامی 90/09/20

پل تقاطع ابوسعید - وحدت اسلامی 90/08/04

تقاطع ابوسعید - وحدت اسلامی 90/07/09

تقاطع غیرهمسطح ابوسعید - وحدت اسلامی 90/05/03