مراسم تکریم دکتر اسپندیاری معاون اسبق مالی و اداری و معارفه دکتر غلامی 97/05/24

مراسم تکریم دکتر حناچی و معارفه مهندس معزی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 97/03/23

مراسم تکریم و معارفه مدیران معاونت فنی و عمرانی 96/08/13

مراسم تکریم مهندس جاوید و معارفه دکتر حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 96/08/08

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و قائم مقام سازمان عمرانی مناطق 94/05/26

مراسم تودیع مهندس نویریان و معارفه مهندس احمدپور مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 94/05/03

مراسم تودیع آقای میرزاقلی و معارفه آقای وهاب زادگان مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران 94/03/05

مراسم تودیع دکتر مازیار حسینی و معارفه مهندس علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهردار تهران 94/01/23

مراسم معارفه آقای مهندس اسکندر مدیرعامل شرکت یادمان سازه 90/12/10

مراسم تودیع آقای مهندس رحمتی و معارفه آقای مهندس بهاری مدیرعامل شرکت خاکریزآب 90/07/30

مراسم معارفه آقای مهندس درویشی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 90/04/21

مراسم تودیع آقای مهندس مونسان و معارفه آقای مهندس امام مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 90/03/07

مراسم تودیع آقای دکتر نصرآزادانی و معارفه آقای مهندس مونسان مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران 89/03/23

مراسم تودیع و معارفه قائم مقام و مدیران جدید معاونت فنی و عمرانی 88/12/09

مراسم تودیع آقای مهندس دنیامالی و معارفه آقای دکتر مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی شهردار تهران 88/12/08