پیش ورودی حرم مطهرامام خمینی 94/03/25

بازدید مهندس جاوید (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پروژه پیش وروردی حرم مطهر 94/01/27

پیش ورودی حرم مطهر امام 94/01/25

پیش ورودی حرم امام خمینی 93/10/06

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از VIP حرم 93/05/28

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه پیش ورودی حرم امام 93/02/30

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پیش ورودی حرم 93/02/09

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پیش ورودی حرم امام 92/12/21

پیش ورودی حرم امام 92/12/06

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) 92/09/19

پیش ورودی حرم امام 92/09/04

حرم امام 92/09/05

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) 92/05/15

پیش ورودی حرم امام خمینی 92/05/01

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پروژه حرم، کهریزک و آزادگان 92/03/19

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پیش ورودی حرم امام 91/12/21

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) 91/12/08

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از پیش وروردی حرم امام 91/10/26

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران 91/02/27

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) و دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پیش ورودی حرم امام 91/02/19

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار 91/02/10

بازدید از پیش ورودی حرم امام 91/02/03

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران و هیات همراه از پروژه پیش ورودی حرم امام 90/10/28

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار 90/06/16

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) 90/04/08

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار 90/03/08

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) 89/12/09