مراسم کلنگ زنی پروژه مسجد برج میلاد 93/01/30

مجموعه برج میلاد تهران 89/09/20

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از مجموعه برج میلاد 88/12/18