مجتمع بوعلی 91/06/27

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از شهرک بوعلی 91/06/19

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار)از شهرک بوعلی 91/02/16

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) 90/12/23

بازديد دكتر حسيني (معاون فنی و عمرانی شهردار) و دكتر شريفي (قائم مقام شهردار) از شهرك بوعلي 90/06/14

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از شهرک بوعلی 90/03/19

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) 90/03/03

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) 90/02/18

جلسه و بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه بوعلی 89/11/23

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه بوعلی 89/09/06