ارتباط مستقیم مدیران معاونت فنی و عمرانی با شهروندان 93/01/25

ارتباط مستقیم مدیران معاونت فنی و عمرانی با شهروندان 92/09/18

حضور در سامانه 1888 و ارتباط مدیران معاونت فنی و عمرانی با شهروندان 92/03/06

ارتباط مستقیم مدیران معاونت فنی و عمرانی با شهروندان 91/08/16

ارتباط مردمی مدیران معاونت فنی و عمرانی 1888 90/07/18

ارتباط مستقیم مدیران معاونت فنی و عمرانی با شهروندان 90/04/13

ارتباط مردمی مدیران معاونت فنی و عمرانی 1888 - 89/11/11

ارتباط مردمی مدیران معاونت فنی و عمرانی 1888 - 89/05/11