05/28/2016 - شنبه 8 خرداد 1395

ورود اعضا

مراسم افتتاح مجتمع اداری - تجاری راه ابریشم با حضور دکتر حسینی معاون فنی و عمرانی شهردار تهران 91/05/14

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از مجتمع راه ابریشم 90/03/05

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از مجتمع تجاری راه ابریشم 89/11/12