مراسم افتتاح مجتمع اداری - تجاری راه ابریشم با حضور دکتر حسینی معاون فنی و عمرانی شهردار تهران 91/05/14

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از مجتمع راه ابریشم 90/03/05

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از مجتمع تجاری راه ابریشم 89/11/12