بزرگراه بابایی 89/01/25

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از بزرگراه بابایی 89/01/24

بزرگراه بابایی 89/01/23

جلسه و بازدید در خصوص پروژه بزرگراه بابایی 89/01/07

89/01/05

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از نحوه اجرای روکش آسفالت بزرگراه بابایی 88/12/26