مراسم افتتاح پروژه پل شهیدان - بزرگراه یادگار امام 89/08/08

پل شهیدان - بزرگراه یادگار امام 89/07/14

پل شهیدان - بزرگراه یادگار امام 89/05/17